Noteikumi

Vispārīgie noteikumi

  1. Šo noteikumu mērķis ir iepazīstināt ikvienu “Ādažu čipsi” Uzturklases izbraukumu programmas pakalpojuma ņēmēju, tālāk tekstā Pasūtītājs, ar nosacījumiem, kas jāievēro SIA “Orkla Latvija” (reģistrācijas Nr.40103217882), tālāk tekstā Piegādātājs, Ādažu čipsu “Uzturklases”, rīkotajos izbraukumu pasākumos, lai nodrošinātu pasākuma viesu drošību; kvalitatīvu programmas norisi; inventāra saglabāšanu.

2. “Ādažu čipsi” Uzturklases personāls ir tiesīgs pārliecināties par šo noteikumu izpratni, jautājumu gadījumā izskaidrot šos noteikumus, kā arī aizrādīt par šo noteikumu pārkāpšanu un pēc nepieciešamības sastādīt zaudējumu atlīdzības aktu, ja tiek sabojāts Piegādātāja inventārs.

Izbraukumu pasākumu pieejamība

3. “Ādažu čipsi” Uzturklases izbraukumu programmas ir pieejamas Pasūtītājiem, iepriekš aizpildot pieteikuma anketu un saņemot apstiprinājumu par plānoto pasākumu. Pirms pasākuma jāveic priekšapmaksa par pakalpojuma saņemšanu. Pieteikuma anketa,  un aktuālā informācija ir pieejama lapā ballites.cipsi.lv. Informācija par rēķina sagatavošanas un maksāšanas kārtību, klientam tiek nosūtīta kopā ar apstiprinājuma e-pastu.

4. Pasākuma norises vietā un laikā, visu atbildību par nepilngadīgajām personām pilnībā uzņemas Pasūtītājs un Pasūtītāja klātesošās pilngadīgās personas (vecāki, pavadošās personas, likumiskie pārstāvji) – tostarp, bet ne tikai, pieskatīt un uzmanīt nepilngadīgās personas, kā arī kontrolēt viņu rīcību. Pilngadīgās personas ir atbildīgas par nepilngadīgo personu uzvedības normu ievērošanu un Uzturklases personālam labvēlīgu darba apstākļu nodrošināšanu. Aizliegts apzināti bojāt uzņēmumam vai programmai piederošu inventāru.

5. Pasūtītājs nodrošina savlaicīgu piekļuvi pasākuma norises vietai montāžas darbiem, iepriekš par konkrētu laiku vienojoties e-pastā. Pasākuma norises vietā Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina piekļuvi elektrībai.

6. Ņemot vērā korona vīrusa “Covid-19” izplatību un secīgi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos ar to saistītos ierobežojumus un prasības, Pasūtītājs pilnībā uzņemas atbildību, ieskaitot administratīvo atbildību neatbilstību gadījumā, par saviem līdzekļiem Pasākuma teritorijā vai telpā nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošus apstākļus attiecīgā pasākuma norisei, tostarp, bet ne tikai, pietiekamu  platību, kas nepieciešama pasākuma realizēšanai.

7. Pasūtītājs un attiecīgajā pasākumā klātesošās pilngadīgās personas nodrošina, ka pasākuma viesi, gan pilngadīgās, gan nepilngadīgās personas, Piegādātājam nenodara zaudējumus, nebojā tā inventāru, nepārkāpj šos noteikumus un neveic citas darbības, kuras Piegādātājam var radīt zaudējumus.  

8. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir pasūtījis no Piegādātāja arī piepūšamās atrakcijas, Pasūtītājs apņemas ievērot sekojošus piepūšamo atrakciju lietošanas noteikumus:

8.1. Piepūšamās atrakcijas rekomendētas lietošanai bērniem no 3 gadu vecuma;

8.2. Atrakciju lietošana paredzēta iekštelpās un āra apstākļos. Piepūšamās atrakcijas tiek iznomātas tikai un vienīgi komplektā ar atrakcijas pieskatītāja pakalpojumiem, kas izmaksā 10 EUR/h. Ja piepūšamā atrakcija tiek izmantota laikā, kad pieskatītājs nav klāt, atbildību par bērnu drošību un veselību pilnībā uzņemas pasākuma pasūtītājs.

8.3. Lietojot atrakciju āra apstākļos (brīvā dabā) aizliegts stiprā vējā (virs 12 m/s) un ilgstošu nokrišņu ietekmē un Pasūtītājs apzinās un piekrīt, ka pie šādiem apstākļiem Piegādātājs attiecīgās atrakcijas atteiksies piedāvāt un/vai tās tiks nekavējoties apturētas. Pasūtītāja pienākums ir ņemt vērā laikapstākļu neparedzamību un mainību, par ko Piegādātājs nav atbildīgs;

8.4. Piepūšamo atrakcijas montāža pieļaujama tikai uz līdzenas virsmas (iekštelpās) vai uz tīra, droša (bez asiem priekšmetiem, kā akmeņiem, stikliem, metāliem un tmldz.) pamata. Pasūtītāja pienākums pasākuma vietā ir šādus apstākļus nodrošināt. Gadījumā, ja tie netiks nodrošināti vai Piegādātājs pasākuma vietā tomēr konstatēs attiecīgos šķēršļus atrakcijas uzstādīšanai, Piegādātājs atrakcijas atteiksies uzstādīt un šādā gadījumā Piegādātājs nenes atbildību par atrakcijas nepieejamību;

8.5. Atrakcijas uzstādīšanai un uzturēšanai ekspluatējamā formā nepieciešama elektroapgāde (standarta slēgums 220-240V) gaisa pūtējam (2.2kW – 2.8kW), kuru nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem.

8.6. Lietojot atrakcijas aizliegts:

8.6.1. Izmantot atrakciju, atrodoties tajā ar apaviem;

8.6.2. Lietot asus, karstus, priekšmetus vai šķidrumus;

8.6.3. Lietot pārtikas produktus (popkornu, cukurvati, dārzeņus, kūkas un tamldz.), lietot košļājamās gumijas, konfektes;

8.6.4. Mest kūleņus, kāpt uz piepūšamās atrakcijas malām, pārliekties pāri atrakcijas malām un tīkliem;

8.6.5. Grūstīties, slidināties no slidkalniņa uz vēdera, stāvot kājās vai ar galvu pa priekšu, kā arī kāpt uz augšu pa slidkalniņu;

8.6.6. No atrakcijas aizliegts izlēkt, lai izkāptu no atrakcijas ir jāapsēžas uz ieejas/izejas malas un jāizkāpj;

8.6.7. Lēkāt izejas/ieejas tuvumā;

8.6.8. Izmantot atrakciju un atrasties tajā, kamēr tā tiek piepūsta vai izpūsta.

8.7. Citi ar piepūšamajām atrakcijām saistītie noteikumi

8.7.1. Elektroenerģijas zuduma vai traucētas elektroenerģijas padeves rezultātā apmeklētājiem nekavējoties ir jāatstāj atrakcija līdz brīdim, kad tiek dota Piegādātāja atļauja tajā atgriezties. Piegādātājs nenes atbildību par atrakcijas nepieejamību gadījumā, ja traucēta elektroenerģijas padeve vai tā zudusi pilnībā;

8.7.2. Aizliegts atrasties atrakcijā grūtniecības laikā vai ar veselības traucējumiem;

8.7.3. Atrakcijas ieeja/izeja ir jāsaglabā brīva no šķēršļiem un priekšmetiem;

8.7.4. Pasūtītājam un tā pilngadīgajām personām ir pienākums pārliecināties, vai bērns patiešām vēlās apmeklēt atrakciju;

8.7.5. Atrakciju reizē var izmantot līdzīga vecuma un miesasbūves bērni; lielākie un atraktīvākie bērni jāatdala no mazākiem un Pasūtītāja pienākums ir šos noteikumus ievērot;

8.7.6. Pirms piepūšamās atrakcijas apmeklējuma Pasūtītāja pilngadīgajām personām ir pienānkums pārliecinieties, vai bērns nevēlas uz tualeti;

8.7.7. Atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!

9. Zaudējumus, kas radušies šo visu noteikumu neievērošanas rezultātā, sedz Pasūtītāja atbildīgā persona par konkrēto pasākumu. Pasūtītāja atbildīgā persona par konkrēto pasākumu ir tā persona, kura elektroniskajā pieteikuma veidlapā norādīta kā attiecīgā pasākuma atbildīgā persona. Pasūtītājam, piesakot pasākumu ir pienākums norādīt atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi un adresi, kurā šī persona ir sasniedzama, lai Piegādātājs varētu aizsargāt savas tiesības un intereses gadījumā, ja Pasūtītājs Piegādātājam nodarījis zaudējumus. Pasākuma atbildīgajai personai ir pienākums atrasties attiecīgajā pasākumā klātienē visā pasākuma norises laikā.

10. Zaudējumu iestāšanās gadījumā tiek abpusēji parakstīts zaudējumu konstatēšanas akts starp “Ādažu čipsi” Uzturklasi (Piegādātāju) un Pasūtītāja atbildīgo personu par konkrēto pasākumu, ar kura parakstīšanu Pasūtītāja atbildīgā persona apliecina, ka pasākuma, par kura atbildīgo personu tā bija nozīmēta, laikā kāda attiecīgā pasākuma dalībnieka darbības vai bezdarbības rezultātā “Ādažu čipsi” Uzturklasei  un secīgi Piegādātājam ir nodarīti zaudējumi un ka šī persona apņemas tos kompensēt. Uzņēmums uz aktā norādīto personas kontaktadresi izsūta rēķinu, kurā aprēķināti nodarītie zaudējumi un to apmaksas termiņš.

11. Par zādzību, miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī par dažāda veida draudiem personālam tiks ziņots pašvaldības policijai.

Noslēgums

12. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot šos noteikumus, kā arī jebkurus citus personāla norādījumus.

13. “Ādažu Čipsi” Uzturklases personāls un Piegādātājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jebkādu iemeslu dēļ nodarīts apmeklētāju personiskajām mantām un neuzņemas apmeklētāju personīgo mantu apsargāšanu un/vai glabāšanu pasākuma norises laikā.

14. Persona, kura iesniedz pasākuma pieteikumu, apliecina, ka ir iepazinusies ar šiem noteikumiem un personu datu apstrādes noteikumiem, kā arī, apliecina, ka tā apņemas iepazīstināt ar šiem noteikumiem attiecīgā pasākuma apmeklētājus pirms attiecīgā pasākuma sākuma, tostarp apņemas iepazīstināt Pasūtītāja atbildīgo personu ar tās atbildību un pienākumiem.

15. Ņemot vērā 14.punktā noteikto, pasākuma pilngadīgos apmeklētājus šo noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības par to ievērošanu un zaudējumu atlīdzināšanas Piegādātājam, ja tādi nodarīti.

Uzturklases apmeklētāju personas datu apstrāde

16. Pasākuma organizēšanas ietvaros no Pasākuma pieteikuma iesniedzēja ievāks sekojošus personas datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, lai nodrošinātu efektīvu saziņu plānotā pasākuma ietvaros. Gadījumā, ja esat attiecīgā pasākuma apmaksātājs, par Jums papildus jau minētajiem personas datiem, tiks ievākti sekojoši personas dati: personas kods un dzīvesvietas adrese rēķinu sagatavošanai un nosūtīšanai.

17. Jums var tikt lūgts sniegt informāciju arī par to, vai kādam no pasākuma dalībniekiem ir alerģiskas reakcijas uz pārtikas produktiem, to sastāvdaļām un/vai attiecīgi pārtikas produkti, to sastāvdaļas konkrētajā pasākumā nebūtu pieņemami citu medicīnisku, reliģisku un/vai filozofisku apsvērumu dēļ, taču netiks lūgts uzrādīt konkrētu personu attiecībā uz kuru šāda informācija tiek pieprasīta.

18. Gadījumā, ja Jūs esat par attiecīgo pasākumu atbildīgā persona un attiecīgā pasākuma ietvaros kāds pasākuma dalībnieks ar savu darbību vai bezdarbību Piegādātājam ir nodarījis zaudējumus, par Jums pieteikuma iesniegšanas brīdī tiks ievākti sekojoši personas dati: vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, lai sastādītu aktu par radītajiem zaudējumiem un, lai varētu nosūtīt Jums rēķinu par konstatēto zaudējumu atlīdzināšanu.

19. Uzņēmums glabās jūsu personas datus drošībā, savā datu centrā vienu gadu.